تصویر ليست قراردادهاي واگذاري زمين (سال ٩٦)

ليست قراردادهاي واگذاري زمين (سال ٩٦)

ليست قراردادهاي واگذاري زمين در سازمان منطقه آزاد قشم (سال ٩٦)

دانلود فایل PDF

 

ردیف نام خریدار موقعیت کاربری                    مساحت    (متر مربع)       نرخ پايه      (ريال) واریزنقدی (ریال)       مبلغ کل (ریال) شماره قرارداد تاریخ قرارداد نوع قرارداد
1 مجید رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4687 96/01/14 واگذاری
2 فاطمه رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4688 96/01/14 واگذاری
3 فریبا زیوری صلغی روستای هلر  مسکونی  195.70          1,000,000                   58,710,000               195,700,000 4689 96/01/14 واگذاری
4 علی صادقی گوربندی  روستای طولا  مسکونی  250.25             550,000                   55,055,000               137,637,500 4690 96/01/14 واگذاری
5 احمد رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  231.50          1,000,000                   69,450,000               231,500,000 4691 96/01/14 واگذاری
6 ناصر ناصری  روستای طولا- شرق شهرک گلزار  مسکونی  300             550,000                   66,000,000               165,000,000 4692 96/01/14 واگذاری
7 نصرت نادری  روستای هلر  مسکونی  195.70          1,000,000                   58,710,000               195,700,000 4693 96/01/14 واگذاری
8 حمید رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4694 96/01/14 واگذاری
9 محمد دریا سنج  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4695 96/01/14 واگذاری
10 جابر نیکخو  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4696 96/01/14 واگذاری
11 مریم رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4697 96/01/14 واگذاری
12 ارسلان نیکخواه  روستای هلر  مسکونی  222.10          1,000,000                   66,630,000               222,100,000 4698 96/01/14 واگذاری
13 شرکت آتش نبرد پارس قشم  شهرک صنعتی طولا  خدماتی (ارائه آتش نشانی) 1250             600,000                 225,000,000               750,000,000 4699 96/01/14 واگذاری
14 احمد رحیمی  روستای هلر  مسکونی  231.50          1,000,000                   69,450,000               231,500,000 4700 96/01/14 واگذاری
15 شمس الدین رخشنده  روستای هلر  مسکونی  219.20          1,000,000                   65,760,000               219,200,000 4701 96/01/14 واگذاری
16 احمد زرنگ  روستای هلر  مسکونی  219.22          1,000,000                 219,220,000               219,220,000 4702 96/01/14 واگذاری
17 عادل رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  198.10          1,000,000                   59,430,000               198,100,000 4703 96/01/14 واگذاری
18 مرشد تاب  روستای هلر  مسکونی  228.38          1,000,000                   68,514,000               228,380,000 4704 96/01/14 واگذاری
19 محمد فروزنده  روستای هلر  مسکونی  195.70          1,000,000                   58,710,000               195,700,000 4705 96/01/14 واگذاری
20 شهرام رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  201.50          1,000,000                   60,450,000               201,500,000 4706 96/01/14 واگذاری
21 سمیره یوازی  قشم - درگهان - روستای هلر  آموزشی  3517.50             500,000                 560,055,000            1,758,750,000 4707 96/01/14 واگذاری
22 شرکت عمران سازه کاشگیری  محدوده لافت - گورزین  صنعتی (کارخانه آسفالت) 15000.36             400,000              1,800,043,200            6,000,144,000 4708 96/01/14 واگذاری
23 زینب عبیدی درگهانی روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4709 96/01/16 واگذاری
24 ناصر مرادی  طولا - شرق شهرک گلزار  مسکونی  260             550,000                   57,200,000               143,000,000 4710 96/01/16 واگذاری
25 سید جمال رحیم زاده  روستای هلر  مسکونی  244          1,000,000                   73,200,000               244,000,000 4711 96/01/16 واگذاری
26 محمد بشیری زاده  روستای طولا - شرق شهرک گلزار  مسکونی  300             550,000                   66,000,000               165,000,000 4712 96/01/16 واگذاری
27 شعیب تخت دار  روستای هلر  مسکونی  206          1,000,000                   61,800,000               206,000,000 4713 96/01/16 واگذاری
28 محمد رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  226..60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4714 96/01/16 واگذاری
29 مسعود رحیمی  روستای هلر  مسکونی  195.70          1,000,000                   58,710,000               195,700,000 4715 96/01/16 واگذاری
30 عبدالله صالحی بستانو  روستای هلر  مسکونی  231.50          1,000,000                   69,450,000               231,500,000 4716 96/01/16 واگذاری
31 منصور پشام  روستای هلر  مسکونی  231.50          1,000,000                   69,450,000               231,500,000 4717 96/01/16 واگذاری
32 فرحناز پشام  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4718 96/01/16 واگذاری
33 مصطفی بازماندگان قشمی  روستای هلر  مسکونی  226..60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4719 96/01/16 واگذاری
34 حسین رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4720 960/1/16 واگذاری
35 عاصم رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  195.70          1,000,000                   58,710,000               195,700,000 4721 96/01/16 واگذاری
36 محمدرضا معین زاده  قشم - سایت 98 هکتاری  مسکونی  261.45          4,500,000                 352,957,500            1,176,525,000 4722 96/01/16 واگذاری
37 مسلم فیاض  روستای هلر  مسکونی  263.75          1,000,000                   79,125,000               263,750,000 4723 96/01/16 واگذاری
38 معاد تاب  روستای هلر  مسکونی  223.72          1,000,000                   67,116,000               223,720,000 4724 96/01/16 واگذاری
39 شمس الدین رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4725 96/01/16 واگذاری
40 عبدالصمد رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  206          1,000,000                   61,800,000               206,000,000 4726 96/01/16 واگذاری
41 احمد صدره  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4727 96/01/16 واگذاری
42 محمد نگهدار  روستای هلر  مسکونی  231.50          1,000,000                   69,450,000               231,500,000 4728 96/01/16 واگذاری
43 زاهد خوش رو  روستای هلر  مسکونی  187.77          1,000,000                 187,770,000               187,770,000 4729 96/01/16 واگذاری
44 عدنان صدره  روستای هلر  مسکونی  195.70          1,000,000                   58,170,000               195,700,000 4730 96/01/16 واگذاری
45 شعیب تخت دار  روستای هلر  مسکونی  192.80          1,000,000                 192,800,000               192,800,000 4731 96/01/16 واگذاری
46 شرکت نفت و گاز پتروشیمی  شهرک صنعتی سوزا  صنعتی  700486.42             500,000            57,000,000,000        350,243,210,000 4732 96/01/26 واگذاری
47 شرکت تعاونی مزرعه مروارید پیلم قشم  سایت ساحل جنوبی تفریحی - گردشگری  8000             500,000              1,200,000,000            4,000,000,000 4733 96/02/24 واگذاری
48 خسرو رحیمی هلری  هلر مسکونی  231.50          1,000,000                 138,900,000               231,500,000 4734 96/02/24 واگذاری
49 حسین رحیمی هلری  هلر  مسکونی  223.72          1,000,000                 134,232,000               223,720,000 4735 96/02/24 واگذاری
50 شرکت مجتمع آبزی پروری و گردشگری درنا مهر قشم  قشم - سایت شیلاتی مسن  زراعی (پرورش ماهی در قفس) 38134.71             100,000              3,813,477,000            7,981,740,000 4736 96/02/25 واگذاری
51 شرکت حمل و نقل فرهیختگان قشم  شهرک صنعتی کاوه  حمل و نقل 3000             600,000                 540,000,000            1,800,000,000 4737 96/02/25 واگذاری
52 محسن استیلائی  قشم - روستای گیاهدان  مسکونی  204.64               50,000                     3,069,000                 10,230,000 4738 96/04/21 واگذاری
53 طالب رحیمی هلری  قشم - روستای هلر  مسکونی  300          1,500,000                     9,242,354               450,000,000 4739 96/04/25 واگذاری
54 صادق رحیمی هلری  قشم - روستای هلر  مسکونی  201.50          1,000,000                   60,450,000               201,500,000 4740 96/04/25 واگذاری
55 محبوبه صالحی قشمی  قشم - روستای رمکان مسکونی  426.60          1,500,000                 191,970,000               191,970,000 4741 96/04/25 واگذاری
56 حمیدرضا مبرز کماکلی قشم - شهرک گلستان  تجاری - خدماتی  40        30,000,000                 360,000,000            1,200,000,000 4742 96/04/25 واگذاری
57 محمد تاب  قشم - روستای هلر  مسکونی  231.50          1,000,000                 231,500,000               231,500,000 4743 96/04/25 واگذاری
58 روح الدین صالحی سودروئی  قشم - روستای هلر  مسکونی  223.72          1,000,000                 134,232,000               223,720,000 4744 96/04/25 واگذاری
59 عایشه رحیمی هلری  قشم - روستای هلر  مسکونی  400          1,000,000                 139,900,000               139,900,000 4745 96/04/25 واگذاری
60 شرکت آوشور مارین قشم  سایت صنعتی کاوه  صنعتی  92950.49             600,000            11,165,334,000          11,165,334,000 4746 96/04/25 واگذاری
61 شرکت امید صنعت ساختمان  قشم - شهر درگهان  خدماتی - کارگاهی  2495.16             250,000                 623,790,000               623,790,000 4747 96/04/26 واگذاری
62 مهدی کرمی  قشم - روستای هلر  مسکونی  211.60          1,200,000                   76,176,000               253,920,000 4748 96/04/26 واگذاری
63 شرکت آفتاب کده هورسان جزیره قشم  ساحل ریگو  پلاژ بانوان  10042.20             450,000                 903,798,000            4,518,990,000 4749 96/04/27 واگذاری
64 علی کاملی دیرستانی  قشم - روستای دیرستان                        145,000,000 4750 96/04/27 صلحنامه 
65 وحید حمزه دولابی قشم - روستای طولا  مسکونی  352          1,000,000                 140,800,000               352,000,000 4751 96/04/27 واگذاری
66 فاطمه عزیزی  قشم - روستای هلر  مسکونی  380.51          1,000,000                 114,153,000               380,510,000 4752 96/04/27 واگذاری
67 شرکت شایان طب قشم  قشم - شهرک صنعتی طولا  صنعتی  2400             500,000                 360,000,000            1,200,000,000 4753 96/05/17 واگذاری
68 شرکت بین المللی کارن زیما قشم  قشم - شهرک صنعتی طولا  صنعتی 2400             500,000                 360,000,000            1,200,000,000 4754 96/05/17 واگذاری
69 شرکت رخ نمایان قشم  قشم - شهرک صنعتی طولا  صنعتی  5000             500,000                 750,000,000            2,500,000,000 4755 96/05/17 واگذاری
70 شرکت توسعه فراچین قشم  قشم - شهرک صنعتی  صنعتی  881849              22,942,803,620          22,942,803,620 4756 96/05/21 واگذاری
71 سازمان فضایی ایران  قشم - سایت بیو تکنولوژی  اداری  44686.33             300,000            13,405,899,000          13,405,899,000 4757 96/05/25 واگذاری
72 موسسه بازرگانان عالی توسعه تجارت قشم  سایت صنعتی طولا انبار  167725             500,000            25,158,774,000          83,862,500,000 4758 96/06/04 واگذاری
73 عیسی رحیمی هلری  هلر - شهرک ساحلی  تفریحی - گردشگری  560.25          1,500,000                 252,112,500               840,375,000 4759 96/06/04 واگذاری
74 شرکت اتحادیه تعاونی های مسکن  پرتو بنای قشم  قشم - سایت 98 هکتاری  مسکونی  30071.14          4,500,000            40,596,000,000        135,320,130,000 4760 96/06/05 واگذاری
75 شرکت تولید آب و برق قشم مپنا  سایت اسکله کاوه  صنعتی  20020             600,000            12,012,000,000          12,012,000,000 4761 96/0/05 واگذاری
76 جاسم میرزاپور و قاسم زارعی  قشم روستای طولا مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4762 96/06/05 واگذاری
77 موسی خالصی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4763 96/06/05 واگذاری
78 مصطفی چمران  قشم - روستای طولا  مسکونی  298             500,000                   59,600,000               149,000,000 4764 96/06/05 واگذاری
79 سعید سیدی پور  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   75,900,000               150,000,000 4765 96/06/05 واگذاری
80 اصغر رئیسی قشم - روستای طولا  مسکونی  298             500,000                   59,600,000               149,000,000 4766 96/06/05 واگذاری
81 باقر ملاحی زاده  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4767 96/06/05 واگذاری
82 زهرا صادقی بهمنی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4768 96/06/05 واگذاری
83 طیبه بازماندگان قشمی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4769 96/06/05 واگذاری
84 علی رئیسی قشم- روستای طولا مسکونی  320.50             500,000                   86,150,000               160,250,000 4770 96/06/05 واگذاری
85 علی خودداری  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4771 96/06/05 واگذاری
86 رضا جعفری  قشم- روستای طولا مسکونی  298             500,000                   59,600,000               149,000,000 4772 96/06/05 واگذاری
87 هادی امیری  قشم- روستای طولا مسکونی  315.50             500,000                   67,432,000               157,750,000 4773 96/06/05 واگذاری
88 جواد ارورنگی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                 150,000,000               150,000,000 4774 96/06/05 واگذاری
89 حسین محمدی رودانی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4775 96/06/05 واگذاری
90 مجید رنجبری  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4776 96/06/05 واگذاری
91 حامد علی نژاد سردره  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4777 96/06/05 واگذاری
92 حمید کمالی قشم - روستای طولا  مسکونی  288             500,000                   57,600,000               144,000,000 4778 96/06/05 واگذاری
93 سعید حاجبی قشم- روستای طولا مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4779 96/06/05 واگذاری
94 محمد حکمیان قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4780 96/06/05 واگذاری
95 مهدی کریمی حاجی خادمی و رضا اکهان  قشم - روستای طولا  مسکونی  332.50             500,000                   64,500,000               161,250,000 4781 96/06/05 واگذاری
96 محمود زرنگاری هرمزی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   80,000,000               150,000,000 4782 96/06/05 واگذاری
97 محمود کریمی  قشم - روستای طولا  مسکونی  322.50             500,000                   64,500,000               161,250,000 4783 96/06/05 واگذاری
98 محمد نظری و علی جمالی قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4784 96/06/05 واگذاری
99 منصور امیری قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4785 96/06/05 واگذاری
100 شرکت مجتمع خدماتی رفاهی حرا طبل قشم  قشم - حدفاصل روستای ملکی - طبلی خدماتی-رفاهی - بین راهی  3750             300,000                 337,500,000            1,125,000,000 4786 96/06/12 واگذاری
101 محمد عادل منش  قشم - روستای طولا  مسکونی  322.50             500,000                   64,500,000               161,250,000 4787 96/06/12 واگذاری
102 حسین رکن الدینی سرکروکانی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4788 96/06/12 واگذاری
103 مهدی سلامتی هرمزی  قشم - روستای طولا  مسکونی  320.50             500,000                   64,100,000               160,250,000 4789 96/06/12 واگذاری
104 علی پور سالار  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4790 96/06/12 واگذاری
105 یحیی امیری قشم- روستای طولا مسکونی  315.50             500,000                   75,151,000               157,750,000 4791 96/06/12 واگذاری
106 فرشاد زرگر- مریم هرمزی قشم - روستای طولا  مسکونی  320.50             500,000                   64,100,000               160,250,000 4792 96/06/12 واگذاری
107 محمد علی سالاری و سجاد باقر زاده همائی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4793 96/06/12 واگذاری
108 رحمت اله دهقانی قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4794 96/06/12 واگذاری
109 حسن جعفری  قشم - روستای طولا  مسکونی  320.50             500,000                   64,100,000               160,250,000 4795 96/06/12 واگذاری
110 مقدادپورنجف و محمد علی ظهرابی قشم - روستای طولا  مسکونی  320.50             500,000                   64,100,000               160,250,000 4796 96/06/12 واگذاری
111 اعظم هرمزی  قشم - روستای طولا  مسکونی  315.50             500,000                   84,250,000               157,750,000 4797 96/06/12 واگذاری
112 حسین مختاری  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4798 96/06/12 واگذاری
113 مهرداد پور مرادی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300.00             500,000                   60,000,000               150,000,000 4799 96/06/12 واگذاری
114 حسن ذاکری  قشم - روستای طولا  مسکونی  322.50             500,000                   64,500,000               161,250,000 4800 96/06/25 واگذاری
115 میثم داوری  قشم - روستای طولا  مسکونی  288             500,000                   57,600,000               144,000,000 4801 96/06/25 واگذاری
116 فاضل هرمزی زاده هنگامی قشم - روستای طولا  مسکونی  320             500,000                   64,000,000               160,000,000 4802 96/06/25 واگذاری
117 میثم جعفری درگیری و فرهاد پودات قشم - روستای طولا  مسکونی  322.50             500,000                   64,500,000               161,250,000 4803 96/06/25 واگذاری
118 مجتبی ماهیگیر قویدل  قشم - روستای طولا  مسکونی  322.50             500,000                   64,500,000               161,250,000 4804 96/06/25 واگذاری
119 حمید ماندگاری  قشم - روستای طولا  مسکونی  296.05             500,000                   59,210,000               148,025,000 4805 96/06/25 واگذاری
120 فریدون حبیبی قشم - روستای طولا  مسکونی  298             500,000                   62,600,000               149,000,000 4806 96/06/25 واگذاری
121 محمود تراهی و سید حامد مظلومی  قشم - روستای طولا  مسکونی  320.50             500,000                   64,100,000               160,250,000 4807 96/06/25 واگذاری
122 صفدر بخشی دهبارز قشم - روستای طولا  مسکونی  298             500,000                   59,600,000               149,000,000 4808 96/06/25 واگذاری
123 ساعد رئیسی و حجت مکی زاده  قشم - روستای طولا  مسکونی  320             500,000                   64,000,000               160,000,000 4809 96/06/25 واگذاری
124 شرکت صنعت تمیم قشم  سایت صنعتی کاوه  صنعتی  3525.66             600,000              2,115,396,000            2,115,396,000 4810 96/07/12 واگذاری
125 محمد اوجی زاده  قشم - روستای طولا  مسکونی  315.50             500,000                   68,350,000               157,750,000 4811 96/07/12 واگذاری
126 مسعود رنجبر پازیارتی و سید مهدی حسینی قشم - روستای طولا  مسکونی  320.50             500,000                   64,100,000               160,250,000 4812 96/07/12 واگذاری
127 الیاس حسن زاده و عادل دهقانی سیاهکی  قشم - روستای طولا  مسکونی  322.50             500,000                   64,500,000               161,250,000 4813 96/07/12 واگذاری
128 مرتضی یوسفی  درگهان محله دلبری (شیخ آباد) خدمات ناحیه ای  372          3,500,000                   79,464,000               264,880,000 4814 96/08/09 واگذاری
129 شرکت پیشگام صنعت فراساحل قشم  سایت صنعتی کاوه  صنعتی  3525.66             600,000              2,115,396,000            2,115,396,000 4815 96/08/24 واگذاری
130 اکبر سلیمانی و طالب احمدی نیا  طولا مسکونی  315.50             500,000                   63,100,000               157,750,000 4816 96/09/07 واگذاری
131 انیسه گهره قشمی  طولا مسکونی  320.29             500,000                   86,045,000               160,145,000 4817 96/09/07 واگذاری 
132 ناصر چابوک  سوزا  تجاری -خدماتی  36                       -                                    -                                  -   4818 96/11/01 صلح نامه 
133 موسسه فرهنگی ورزشی نواندایشان آلیک قشم  قشم - شهر ک گلستان  استخر بانوان  1374.54                     42,251,600            2,474,172,000 4819 96/11/21 واگذاری 
134 فرشید سلامی    تجاری -اداری  1000        25,000,000            18,000,000,000          25,000,000,000 4820 96/11/21 واگذاری 
135 علیرضا نصری  قشم - شهرک بهارستان  مسکونی  300          4,000,000                 360,000,000            1,200,000,000 4821 96/12/5 واگذاری 
136 رضا میر حسینی  قشم - شهرک بهارستان  مسکونی  300.00          4,000,000                 360,000,000            1,200,000,000 4822 96/12/5 واگذاری 
137 محمد جهینی قشم - شهرک بهارستان  مسکونی  300.00          4,000,000                 360,000,000            1,200,000,000 4823 96/12/5 واگذاری 
138 مصطفی غلام پور  قشم - شهرک بهارستان  مسکونی  350.00          4,000,000                 420,000,000            1,200,000,000 4824 96/12/5 واگذاری 
139 داود محمودزاده  قشم - شهرک بهارستان  مسکونی  300.00          4,000,000                 360,000,000            1,200,000,000 4825 96/12/5 واگذاری 
140 میر هاشم خواستار  قشم - شهرک بهارستان  مسکونی  336.00          4,000,000                 403,200,000            1,344,000,000 4826 96/12/5 واگذاری
141 قادر مرشدی  قشم - شهرک بهارستان  مسکونی  300.00          4,000,000                 360,000,000            1,200,000,000 4827 96/12/05 واگذاری 
142 آرش نیرومند قشم - شهرک بهارستان  مسکونی  298.00          4,000,000                 357,600,000            1,192,000,000 4828 96/12/05 واگذاری 
143 احمد بلالی قشمی  قشم - بلوا ر باهنر  خدماتی - مسکونی  861.53                   689,224,000               689,224,000 4829 96/12/06 صلحنامه 
144 الهام خانیان  قشم - شهرک سیستان  خدماتی  35.00          1,000,000                   35,000,000                 35,000,000 4830 96/12/06 واگذاری 
145 فاطمه شکفته  درگهان - روستای هلر  مسکونی  156.30          2,500,000                 390,750,000               390,750,000 4831 96/12/06 واگذاری 
146 عبدالمنعم ناظمی قشمی - فریبرز ناظمی قشمی - وراث مرحوم عبدالباسط ناظمی - قوام ناظمی قشمی  قشم - سایت سمن - بلوار مشاهیر  اداری - تجاری - مسکونی  1000        25,000,000            25,000,000,000 4832 96/12/09 واگذاری 
147 عبدالمنعم ناظمی قشمی - فریبرز ناظمی قشمی - وراث مرحوم عبدالباسط ناظمی - قوام ناظمی قشمی  قشم - سایت سمن - بلوار مشاهیر  اداری - تجاری - مسکونی  1000        25,000,000            25,000,000,000 4833 96/12/09 واگذاری 
148 عبدالمنعم ناظمی قشمی - فریبرز ناظمی قشمی - وراث مرحوم عبدالباسط ناظمی - قوام ناظمی قشمی  قشم - سایت سمن - بلوار مشاهیر  اداری - تجاری - مسکونی  1000        25,000,000            25,000,000,000 4834 96/12/09 واگذاری 
149 عبدالمنعم ناظمی قشمی - فریبرز ناظمی قشمی - وراث مرحوم عبدالباسط ناظمی - قوام ناظمی قشمی  قشم - سایت سمن - بلوار مشاهیر  اداری - تجاری - مسکونی  1000        25,000,000            25,000,000,000 4835 96/12/09 واگذاری 
150 عبدالمنعم ناظمی قشمی - فریبرز ناظمی قشمی - وراث مرحوم عبدالباسط ناظمی - قوام ناظمی قشمی  قشم - سایت سمن - بلوار مشاهیر  اداری - تجاری - مسکونی  1000        25,000,000            25,000,000,000 4836 96/12/09 واگذاری 
151 عبدالمنعم ناظمی قشمی - فریبرز ناظمی قشمی - وراث مرحوم عبدالباسط ناظمی - قوام ناظمی قشمی  قشم - سایت سمن - بلوار مشاهیر  اداری - تجاری - مسکونی  1000        25,000,000            25,000,000,000 4837 96/12/09 واگذاری 
152 عبدالمنعم ناظمی قشمی - فریبرز ناظمی قشمی - وراث مرحوم عبدالباسط ناظمی - قوام ناظمی قشمی  قشم - سایت سمن - بلوار مشاهیر  اداری - تجاری - مسکونی  3241              55,000,000,000 4838 96/12/09 واگذاری 
153 عبدالمنعم ناظمی قشمی - فریبرز ناظمی قشمی - وراث مرحوم عبدالباسط ناظمی - قوام ناظمی قشمی  قشم - سایت سمن - بلوار مشاهیر  اداری - تجاری - مسکونی  300.00              10,000,000,000 4839 96/12/09 واگذاری 
همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.