تصویر تلفن مدیران و حراست مجتمع های تجاری

تلفن مدیران و حراست مجتمع های تجاری

.

1) مجتمع تجاري دودلفين 
رديف
        نام ونام خانوادگي    مجتمع تجاري و سمت      شماره تماس  تماس مديريت و فكس  طبقات  واحد كل و فعال
1 حميد دريانوردپور  مدير دودلفين  9173634696 7635271014 2 طبقه 724    كل
عبدالله اسلامي  جانشين  9179032306 7635271015 21000متر 722فعال 
توفيق بدري حراست  9173606036      
                      2)مجتمع تجاري اطلس  
رديف
        نام ونام خانوادگي  مجتمع تجاري و سمت  شماره تماس  تماس مديريت و فكس  طبقات  واحد كل و فعال
1 محمد قاسم حق شناس  مدير اطلس 9131521967 7635270111    2 طبقه 300    كل
سيدعبدالله حسيني  جانشين  9398713434 8519متر 180 فعال 
هاورن شادمان   حراست  9175264306    
             
3) مجتمع تجاري پرشين يك 
رديف
        نام ونام خانوادگي    مجتمع تجاري و سمت      شماره تماس  تماس مديريت و فكس  طبقات  واحد كل و فعال
1 محمد رسول شرفي  مدير پرشين گلف 1  9177688363 7635282577    2 طبقه 89    كل
سيد احمد سيديان  حراست  9175624610 2288متر 79 فعال 
4) مجتمع تجاري دريا
رديف
        نام ونام خانوادگي    مجتمع تجاري و سمت  شماره تماس  تماس مديريت و فكس  طبقات  واحد كل و فعال
1 عبدالحميد سفاري  مدير  9173633633 7635273501    2 طبقه 0    كل
علي هاجي پور جانشين  9177672436 8519متر 180 فعال 
محمد توانا حراست  9179014661    
5)  مجمتع تجاري مرواريد
رديف
        نام ونام خانوادگي    مجتمع تجاري و سمت  شماره تماس  تماس مديريت و فكس  طبقات  واحد كل و فعال
1 عيسي تكي زاده مدير  9179032506 7635265830 همكف  147   كل
محمد معارف پرور جانشين  9215862072 2622متر 147فعال 
احمدپوازي حراست  9175217347    
6) محتمع تجاري صدف
رديف
        نام ونام خانوادگي    مجتمع تجاري و سمت  شماره تماس  تماس مديريت و فكس  طبقات  واحد كل و فعال
1 يوسف دريانورد مدير  9173639060 7635262994    2 طبقه 323    كل
محمد تورنگ جانشين  9396440298 3520متر 151فعال 
عبدالصمد عبدالي حراست  9171697254    
7) مجتمع تجاري نگين 
رديف
        نام ونام خانوادگي    مجتمع تجاري و سمت  شماره تماس  تماس مديريت و فكس  طبقات  واحد كل و فعال
1 مصلح الدين اسلامي مدير  99171631181 7635265410    2 طبقه 89   كل
حسن دريانورد جانشين  9171697964 7635269197 1410متر 41فعال 
هوشنگ جشن حراست  9179036426      
8)مجتمع تجاري نخل 
رديف
        نام ونام خانوادگي    مجتمع تجاري و سمت  شماره تماس  تماس مديريت و فكس  طبقات  واحد كل و فعال
1 حامد صالحي مدير  9171699590 7635271101 2 طبقه 233    كل
مازيار صالحي  جانشين  9171697931 7635271102 7200متر 230فعال 
آرش ديده بان  حراست  9368345949      
9 ) مجتمع تجاري نور 
رديف
        نام ونام خانوادگي    مجتمع تجاري و سمت  شماره تماس  تماس مديريت و فكس  طبقات  واحد كل و فعال
1 عبداباسط فارسي  مدير نور 9173632633 7635271057 1 طبقه 260    كل
  جانشين    4207متر 258فعال 
عثمان تورنگ حراست  9179591257    
10) مجتمع تجاري  زمرد        
رديف
        نام ونام خانوادگي    مجتمع تجاري و سمت  شماره تماس  تماس مديريت و فكس  طبقات  واحد كل و فعال
1 عبدالقادر صالحي  مدير  9171616933 7635267702 همكف  497  كل
محمد رشاد اسلامي  جانشين وحراست  9173634235 7635267701 1200متر 297 فعال 
           
11) مجتمع تجاري بازارقديم       
رديف
        نام ونام خانوادگي    مجتمع تجاري و سمت  شماره تماس  تماس مديريت و فكس  طبقات  واحد كل و فعال
1 نعيم تيماو مدير بازارقديم  9171684180 7635268575 همكف  700    كل
علي درياپر جانشين  9179590881 07635268578فكس 681 فعال 
محمودتاك حراست  9173694649    
موسي ابراهميي حراست 9176401506    
12 )مجتمع تجاري سراي  ملت       
رديف
        نام ونام خانوادگي    مجتمع تجاري و سمت  شماره تماس  تماس مديريت و فكس  طبقات  واحد كل و فعال
1 حسن دريانورد مدير  9179036979 7635268575 همكف  150   كل
عبدالعزيز دريانورد جانشين  9177606008 07635268578 ف 143فعال 
مهدي صالحي حراست  9179394584    
13 )مجتمع تجاري  ايران زمين       
رديف
        نام ونام خانوادگي    مجتمع تجاري و سمت  شماره تماس  تماس مديريت و فكس  طبقات  واحد كل و فعال
1 محمدنيك بين  مدير  9171614552 763569224 3طبقه  35   كل
نوح نيك بين  جانشين  917677732 2400متر 25 فعال 
تورج ذاكري  حراست  9179570779    
14 ) مجتمع تجاري ارسلان لافت       
رديف
        نام ونام خانوادگي    مجتمع تجاري و سمت  شماره تماس  تماس مديريت و فكس  طبقات  واحد كل و فعال
1 محمد امين اخلاصي  مدير  9171610770                     * *        *
0
             
همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.